Regulamin sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, a tym samym stanowią ich integralną część.
 2. Za Sprzedającego uznaje się: Firmę DominoPack Dominik Wieczorek, z siedzibą w Chorzowie 41-503, przy ul. Azotowej 21, posiadającą NIP: 547-206-56-53.
 3. Za Kupującego uważa się każdoczesnego Kontrahenta, prowadzącego działalność gospodarczą.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do dokonywania zmian w ofercie emaliowej lub wycenie telefonicznej, w szczególności ze względu na zmiany cen surowców.
 5. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego towary są produktami  pełnowartościowymi.
 6. Sprzedający dopuszcza tolerancje +/- 2% wagi towaru.

§2 CENY

 1. Podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 2. Oferty cenowe obowiązują do wyczerpania zapasów. Przed dokonaniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności ceny z otrzymana ofertą.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający standardowo przyjmuje, że trzy pierwsze transakcje odbywają się poprzez płatność gotówką, pobranie przez przewoźnika lub przedpłatę na podstawie Faktury Proforma wysyłanej droga elektroniczną.
 2. W przypadku zamówienia niestandardowego Sprzedający wymaga wpłaty zaliczki ustalonej w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 3. Sprzedający oferuje, przy stałej współpracy, wydłużony termin płatności wraz z ustalonymi indywidualnie limitami kredytu kupieckiego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia lub cofnięcia wydłużonego terminu płatności bez podania przyczyn.
 5. W przypadku chęci złożenia nowego zamówienia, gdzie kwota będzie przekraczać przyznany limit, Kupujący będzie zobowiązany do przedterminowego uregulowania zobowiązań.
 6. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, zostaną naliczane ustawowe odsetki.
 7. Faktura Proforma jest ważna przez okres 2 dni. W przypadku nie uregulowania płatności, po upływie tego okresu, ulega ona przedawnieniu oraz traci swoją ważność cenową.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do własności sprzedanego towaru, aż do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej zapłaty za towar, tj. ceny, kosztów przesyłki i innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
 9. Na życzenie Kupującego, Sprzedający udostępnia dokumenty firmy do wglądu.

§4 ZAMÓWIENIE TOWARÓW

 1. Kupujący może dokonywać zamówień:
  1. osobiście w siedzibie firmy
  2. drogą elektroniczną
  3. telefonicznie
 2. Zamówienie przyjmowane drogą elektroniczną wiąże Sprzedającego od momentu potwierdzenia zamówienia.
 3. Zamówienie składane telefonicznie wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Kupujący jest zobowiązany w zamówieniu podać dokładną ilość towaru zgodną z normami załadunku wyznaczonymi przez przewoźnika oraz dokładne dane do FV i adres dostawy.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych do dostawy, a wszelkie koszty z tego tytułu będą obciążały Kupującego.
 6. Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży oraz terminu realizacji indywidualnie z Kupującym.

§5 DOSTAWA

 1. Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się okres od 2 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia. W przypadkach niezależnych od Sprzedającego, okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 2. W przypadku w którym wysyłka następuje za pośrednictwem firmy spedycyjnej z terminem doręczenia do 48 godzin, za zwłokę z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający nie odpowiada.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego z magazynu Sprzedającego.
 4. Koszty dostawy:
  1. bezpłatna dostawa na palecie przemysłowej
  2. dostawa na palecie euro dodatkowo płatna
 5. Na Kupującym spoczywa obowiązek sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z dokumentami, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub spisać reklamacje w jego obecności.
 6. W przypadku odbioru osobistego z magazynu Sprzedającego, całkowita odpowiedzialność przechodzi na Kupującego z momentem wydania towaru z magazynu. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać upoważnienie wydane przez Kupującego dokonującego zakupu.
 7. Przy odbiorze osobistym Kupujący ma obowiązek odebrać towar najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o zrealizowaniu zamówienia. W przeciwnym wypadku cena może ulec zmianie stosownie do obowiązujących w danym momencie cen rynkowych. Sprzedający ma w takim przypadku prawo do naliczania opłaty z tytułu magazynowania zalegającego towaru.
 8. Standardowo przyjmuje się za datę powstania obowiązku podatkowego dzień odbioru towaru dostarczonego przez kuriera/firmę spedycyjną i potwierdzonego na liście przewozowym przez nabywcę.

§6 REKLAMACJA

 1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
 2. W sytuacji stwierdzenia wady towaru, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia przejęcia towaru przez Kupującego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na piśmie wraz z załączonymi dokładnymi zdjęciami nośnika oraz towaru (całej palety, reklamowanej folii z zewnątrz oraz z dokładnym zdjęciem wnętrza tulei). Po upływie powyższego terminu uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają.
 3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest zdjęcie wagi wraz z jej legalizacją.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający dokona korekty do faktury. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport.
 5. W przypadku zwrotu towaru celem rozpatrzenia reklamacji, jej nieuznanie powoduje obciążenie Kupującego kosztami transportu powrotnego oraz opłaty manipulacyjnej.
 6. Jeżeli w trakcie terminu do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi określonego w pkt. 2, Kupujący dokona próby produkcyjnej zakupionego towaru i okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 20% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonanie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Dane dotyczące Kupujących są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedającego, a także mogą być przekazywane innym podmiotom w ramach grupy DominoPack w celach marketingowych i statystycznych zgodnie z Polityką prywatności.
 3. Kupujący otrzymują oferty reklamowe w formie ustalonej przez Sprzedającego zgodnie z Polityką prywatności.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z Kupującym mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy dla Sprzedającego sąd, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym momencie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, a złożenie zamówienia wiąże się z jego akceptacją.